Regulamin oraz polityka prywatności

Regulamin oraz polityka prywatności

Kupuję Auto Sp.z.o.o., 61-407 Poznań, ul. Józefa Rymera 7

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI leasing24.poznan.pl

1. Kupuję Auto Sp.z.o.o., 61-407 Poznań, ul. Józefa Rymera 7
2.1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody poprzez akceptację polityki prywatności oraz dobrowolne podanie danych osobowych.
2.2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej.
2.3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kupuję Auto z siedzibą w Poznaniu (61-407) ul. Józefa Rymera 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2.4. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres rezygnacja@leasing24.poznan.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
2.5. Szanowni Państwo, Kupuję Auto Sp.z.o.o. realizując obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu i adres email jest Kupuję Auto Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-407) przy ul. Józefa Rymera 7. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w celach marketingowych, w celu oferowania produktów podmiotów współpracujących z Kupuję Auto Sp.z.o.o. Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Korzystanie z serwisu leasing24.poznan.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.

REGULAMIN SERWISU leasing24.poznan.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Serwisu leasing24.poznan.pl (dalej „Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu leasing24.poznan.pl, w którego ramach Operator Serwisu zamieszcza informacje i formularze dotyczące tematyki finansów.
2. Niniejszy Regulamin Serwisu pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie Serwisu sformułowania oznaczają:
Operator Serwisu – Kupuję Auto Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Józefa Rymera 7 będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu leasing24.poznan.pl uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz udostępniający infrastrukturę marketingowo-teleinformatyczną.
Serwis – serwis tematyczny leasing24.poznan.pl poświęcony tematyce finansów.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje i artykuły.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
1. Operator Serwisu zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
– MS Internet Explorer od 10.0,
– Firefox od 48.0,
– Chrome od 48.0,
– Opera od 40.0.
2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA SERWISU
Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Regulaminu Serwisu oraz z dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Operator Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
3. Operator Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1. W celu uzyskania bezpłatnej informacji na temat finansów Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi polegającej na uzyskaniu bezpłatnej informacji na temat finansów, dopasowanej do preferencji użytkownika wskazanych w odpowiednim formularzu.
2. Przetwarzania danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez Partnerów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności (umieszczonej powyżej) stanowiąca nieodłączną cześć niniejszego Regulaminu Serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. W przypadku zmiany Regulaminu Serwisu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres: Kupuję Auto Sp.z.o.o., 61-407 Poznań, ul. Józefa Rymera 7
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: Kupuję Auto Sp.z.o.o., 61-407 Poznań, ul. Józefa Rymera 7
5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
9. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu serwisu leasing24.poznan.pl, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.